Alarmbrief aan de Eerste Kamer leden

Een alarmbrief van de Biomedische Rekenkamer op basis van inzichten t/m week 2, 2023

Geachte Mevrouw de Boer,

Ik vertegenwoordig stichting Biomedische Rekenkamer en wil u graag de staat van alarmering doorgeven die bij ons heerst over de voorgestelde wetgeving WPG.

Ik zou willen pleiten voor een zeer zorgvuldige behandeling, die buitengewoon gerechtvaardigd is vanwege:

– het mogelijk opzij schuiven van grondrechten van burgers, op basis van een volmacht aan de minister;
– het ontbreken van rechtsbescherming bij het bestrijden van opgelegde maatregelen;
– het ontbreken van een objectieve toets ten aanzien van effectiviteit van maatregelen;
– de schijnbare willekeur ten aanzien van de inwerkingtreding van de pandemiewet op basis van A1-status.

Daar komt bovendien bij dat de WHO-richtlijnen inmiddels worden geamendeerd en de IHR-documenten bevatten dan voorgestelde wijzigingen als (artikel 3) het elimineren van ‘fundamentele vrijheid’ en vervangen door inclusiviteit en ‘equity’ (zie passage hieronder).

Ik verzoek u en de commissie J&V vriendelijk en dringend om geen haast te accepteren in het laten passeren van de aanpassing in de WPG, ook al heeft de minister nog zoveel haast. Graag zien wij dat de EK de gelegenheid wordt geboden om afdoende vragen te stellen en op basis van de antwoorden een goed debat te kunnen voeren alvorens het wetsvoorstel in stemming wordt gebracht.

Met vriendelijke groet,
Ir. C.M. Wentzel
voorzitter stichting Biomedische Rekenkamer

(Brief op deze website opgenomen met toestemming van de Biomedische Rekenkamer)